MHS nyhedsbrev juni 2011

Rundspørge til de politiske ordførere:                                                                                              

Onsdag, 08. juni 2011 20:18 Johnny B. Rasmussen og Niels Jonassen
Email Udskriv

Konklusion i forbindelse med rundspørge til de trafikpolitiske ordførere, marts/april 2011.

De umiddelbare konklusioner

Der kan drages to umiddelbare konklusioner over alle svarene som en helhed. For det første er der meget positiv opbakning til veterankøretøjerne og bevarelsen af disse. Dernæst er der flere af de politiske partier som ønsker at MhS indgår i en konkret dialog med politikerne om en forbedring af de forhold, under hvilken ejerne af køretøjerne opererer.

Er der grobund i svarene?

Som sagt er svarene i langt den overvejende del positive overfor bevarelsen og driften af denne del af vores kulturhistoriske baggrund. Det man skal notere sig ved gennemgang af svarene er ikke, det der står, men den måde at svarene er givet på. Det udtrykker nemlig hvilket politisk aftryk veterankøretøjsbevægelsen kan håbe at sætte på en kommende forhandling med partierne.

Selv om svarene er positive, så er det langt fra i alle tilfælde at der er lagt indsigt og tid i besvarelsen, hvilket fortæller noget, om hvor meget disse veterankøretøjer og ejernes behov fylder i den politiske hverdag. Sagt på en anden måde, er der er altså et overvældende ønske om ikke at skade veterankøretøjsmiljøet, men heller ikke stor velvilje til aktivt at sikre, at dette ikke sker.

Det er således sandsynligvis ikke af ond vilje, at der bliver trukket nye regler og love hen over hovedet på bevægelsen, men i en politikers hverdag fylder vi ganske enkelt for lidt. Det vil kræve en mere konstant dialog med de politiske partier for at få dem til at vende sig til at huske veterankøretøjsbevægelsen og den del af kulturhistorien, som de kæmper for at bevare.

Hvad med de konkrete løfter?

Som forventet er der meget få konkrete løfter i de modtagende svar. Der er dog enkelte svar, man kan hæfte sig ved. Blandt andet siger Anne Baastrup, at SF godt vil se på problematikken omkring en tilbagebetaling af registreringsafgift på samme måde som nyere biler, der sælges til udlandet. Af andre konkrete løfter i svarene er, at praktisk talt alle partier ønsker at indgå i arbejdet omkring en forenkling af de mange love og regler, der findes på veterankøretøjsområdet. Ligeledes er der flere af partierne, der stiller sig positiv overfor, at veterankøretøjerne bør være en fremtidig del af kulturministeriet på lige fod med gamle toge, huse eller træskibe.

Samarbejde med bevægelsen på tværs af partiskel

Med i svarene til brugerundersøgelsen er der også flere invitationer til at indgå i direkte dialog med partierne om såvel afgiftspolitikken som den stort ønskede regelforenkling. Det vil være naturligt, at Motorhistorisk Samråd stiller op med et komplet lovkatalog over de relevante love og regler, der vedrører ejerskabet af et veterankøretøj i Danmark og et forslag til en kommende ordlyd på samme lovkatalog.

Summasummarum

Det vil altså, ved aktiv dialog med politikerne, være muligt, på flere konkret områder, at bringe deres positive tanker over i en forbedring af lovgivningen til fordel for hele veteranbilbevægelsen i Danmark.

Spørgsmål til de politiske partier:

Spørgsmål til de politiske partier

Onsdag, 08. juni 2011 19:29 Ole Pedersen
Email Udskriv

Bevar de historiske køretøjer, også på vejene:

Fremtidens tekniske og miljømæssige krav

Hvordan stiller partiet sig til den motorhistoriske bevægelses ønske om at leve op til vores motto om at bevare gårdsdagens køretøjer på morgendagens veje?

I takt med den tekniske udvikling indføres der flere og flere tekniske krav til motorkøretøjer. Som eksempler kan nævnes krav om kollisionssikret ratstamme eller to-kreds bremsesystem. Et andet eksempel er kravet om 3-vejs katalysator.

Reglerne her i landet er at biler skal opfylde de krav der blev stillet da køretøjet var nyt, dog således at alle som minimum skal opfylde de krav der blev stillet i 1955.

I det store og hele kan den motorhistoriske bevægelse leve med reglerne som de ser ud i dag. Vi kan imidlertid være urolige for hvordan det vil gå i fremtiden med kommende tekniske krav. Ofte bliver sådanne krav indført uden at det er hensigten at genere historiske køretøjer, men disse køretøjer bliver ganske enkelt glemt. Som forventelige krav kan nævnes en øvre grænse for hvor meget et dæk må støje, samt krav om intelligent navigeringssystem, og andet.

Når historiske køretøjer er blevet undtaget fra nye tekniske krav skyldes det en erkendelse af at det ikke er teknisk muligt at indbygge moderne teknik i gamle køretøjer, parret med en erkendelse af at en sådan ombygning helt ville ændre køretøjernes karakter, således at der ikke længere er tale om historiske køretøjer. En undersøgelse foretaget af den internationale paraplyorganisation for den motorhistoriske bevægelse, Fédération Internationale Véhicules Anciens (FIVA), har vist at historiske køretøjer kun tegner sig for 0,07 % af de kørte kilometer indenfor EU. Endvidere køres disse køretøjer forsigtigt og med omhu, således at deres bidrag til ulykkesstatistikken og til forureningsbilledet nærmest ikke kan måles.

Et morads af regler

Love, regler, forskrifter og bekendtgørelser

Hvordan stiller partiet sig til de motorhistoriske foreningers ønske om en forenkling af de utallige og uigennemsigtige regler der omfatter historiske motorkøretøjer?

De regler som gælder for historiske motorkøretøjer findes spredt rundt i et utal af love, forskrifter og bekendtgørelser. En ejer af et historisk køretøj gør klogt i at være meget velinformeret også når det gælder de udstukne love og regler for ikke at ende i en af de mange faldgruber. En forenkling og samling af gældende regler vil være meget ønskeligt.
Ved en samling og forenkling vil man kunne opnå at historiske køretøjer ikke så let blev overset og derved utilsigtet ramt af nye regler.

Den fælles kulturarv

Ligestilling af kulturgoder

Hvordan stiller partiet sig til et generelt ønske om at sidestille historiske motorkøretøjer med andre dele af vores fælles kulturarv?

Som reglerne i dag er udformet, er alle historiske motorkøretøjer omfattet af de love der regulerer almindelige brugskøretøjer. Det er derfor nødvendigt med en lang række dispensationer som det kan være vanskeligt – også for myndighederne – at have overblik over. Motorhistorisk Samråd er naturligvis glad for at politikere og myndigheder har været lydhøre overfor den motorhistoriske bevægelses ønsker. Det ændrer imidlertid ikke ved det forhold at historiske motorkøretøjer principielt stadig betragtes og behandles som almindelige transportmidler.

Den motorhistoriske bevægelse kunne ønske at historiske motorkøretøjer blev betragtet og behandlet på lige linje med andre eksempler på kulturarven, som f.eks. gamle træskibe, gamle jernbanetog eller gamle huse. De historiske motorkøretøjer modtager ikke nogen form for støtte men derimod betales der afgifter for at være en del af vores fælles kulturarv.

Motorhistorisk Samråd anerkender at brændstofafgiften er mindre end for moderne brugskøretøjer men vil samtidig påpege at hele vores motoriserede kulturarv bevares af private for ejernes egne midler. Ingen offentlige museer eller institutioner bevarer historiske motorkøretøjer, det medfører bl.a. at filmskildringer af vores nærmeste fortid ikke ville kunne genskabes uden hjælp fra private. Veterankøretøjer bringer også historien til live ved deres deltagelse i kulturhistoriske begivenheder, på samme måde som historiske klædedragter og andre tidstypiske effekter.

En ligestilling med andre kulturhistoriske genstande vil kunne bidrage væsentligt til den ovenfor nævnte regelforenkling.

Elsket af folket, skattet af staten!

Registrerings og forbrugsafgifter

Hvilken holdning har partiet til det nuværende afgiftsniveau i forbindelse med import af et historisk køretøj?

De nuværende regler indeholder en ”brugsværdi” som er en reduktion af køretøjets oprindelige nyvognspris til 40 %. Det kan ved første øjekast syntes rimeligt, men i realiteten er det fastsat alt for højt. Udregning af de 40 % er baseret på en gammel antagelse af et veterankøretøjs gennemsnitlig antal kørte kilometer årligt, kontra et nyt køretøj. Nyere undersøgelser viser at veterankøretøjer årligt kører et gennemsnit af 1500-2000 kilometer, således vil en 5 % sats være mere realistisk.

Oven i beregningen af afgiften efter brugsværdien, kommer brændstofafgiften. Der er i den motorhistoriske bevægelse et stærkt ønske om at få brændstofafgiften afskaffet for historiske køretøjer, fordi den føles ganske urimelig og utilsigtet, der er da også fra flere sider ingen tvivl om at denne afgift kom til at gælde ved en fejl, idet at en undtagelse for disse køretøjer helt blev glemt under lovbehandlingen.  Da veterankøretøjer ikke får den samme reduktion i forhold til køretøjets nypris som nyere brugtbiler får, så følger at et veterankøretøj betaler en meget høj afgift trods de meget få kørte kilometer. Trods afgiftsreduktion og skalaknæk vil brændstofafgiften i flere tilfælde gøre et veterankøretøj dyrere i registreringsafgift end en nyere brugtvogn.

Sælger man senere et køretøj ud af landet, vil man kunne få en forholdsmæssig andel af registreringsafgiften retur. Det kan man, uvist af hvilken grund, ikke når køretøjet er mere end 35 år gammelt. Denne hindring af varens fri bevægelighed er naturligvis ikke ønskelig, og sikkert indført ved en fejltagelse.

Endelig eksisterer der et problem med hensyn til import af historiske køretøjer fra ikke-EU lande. Der foreligger et direktiv fra EU, som er sat i værk 13. november 2009. Direktivet er en forklaring til toldkode 97.05 om veterankøretøjer som samlerobjekter, men det er så vagt formuleret at det fortolkes vidt forskelligt fra land til land. Importerer man f.eks. en bil til Danmark fra USA via Holland eller andre europæiske lande som Finland eller Frankrig, så betaler man moms i et af disse lande som af et kulturgode. Her i landet har Skat ikke været ude med nogen klare tolkninger af direktivet, medens andre lande har fortolket direktivet på strammest mulige måde. Det vil være ønskeligt med mere gennemsigtige og ensartede regler gældende for hele EU.

Skriv en kommentar

Scroll to Top