Copenhagen Wings vedtægter

Vedtægter:

§1 Klubbens navn er Copenhagen Wings.

§2 Klubbens hjemsted er København.

§3 Klubbens formål er, at udbrede kærligheden og kendskabet til de luftkølede folkevogne. Endvidere har klubben til formål, at skabe et socialt samvær mellem mennesker af alle racer der har samme lidenskab.

§4 Alle med interesse for folkevogne har adgang til klubben.

§5 Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, når særlige forhold taler for det. Det ekskluderede medlem kan forlange sin sag forelagt den første ordinære generalforsamling, der træffer afgørelse om eksklusionens gyldighed med almindelig stemmeflerhed ved skriftlig afstemning.

§6 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingentet betales årligt i april måned. Nye medlemmer betaler for de måneder der er op til april. D.v.s. ved indmeldelse i maj betales for 11 måneder, ved indmeldelse i juni betales for 10 måneder osv. Ved indmeldelse betales foruden kontingentet et indmeldelsesgebyr der dækker adminstrationsarbejde og et rudemærke.

§7 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte.

§8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Marts måned. Indkaldelse sker med 1 måneds varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af regnskab. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastlæggelse af kontingent. 7. Valg af formand, næstformand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 8. Eventuelt.

§9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter modtaget krav, og indkaldes med en uges varsel.

§10 Klubben ledes af en bestyrelse på tre til fem medlemmer, formand, næstformand og 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Herudover kan der vælges en suppleant til bestyrelsen.

Valgperiode for bestyrelsen er 2 år forskudt for hinanden, således at der det ene år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor der året efter vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten vælges for 1 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

I tilfælde af bestyrelsen består af 4 medlemmer, og der opstår stemmelighed i bestyrelsen, har formanden to stemmer.

§11 Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling der er indkaldt i denne anledning. I tilfælde af klubbens opløsning, vil en evt. formue gå til en afskedsmiddag for klubbens medlemmer.
Et evt. Overskud efter festens afholdelse vil gå til en dansk organisation der støtter børn. Organisationen vil blive valgt på den ekstraordinære generalforsamling af klubbens medlemmer.

§12 Regnskabsåret går fra marts til februar, begge måneder inkl.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 10. marts 1996.

§13 Underskrift, bemyndigelse og hæftelse.

Copenhagen Wings tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med formanden eller kassereren.

Bestyrelsen kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og
betale indgåede forpligtelser.

Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 5. marts 2019.

Scroll to Top